Prostate Upgrading: Prostatectomy - 1.1
Prostate Upgrading: Biopsy - 1.0
Prostate Upgrading: PSA - 1.0